ขอเชิญทันตแพทย์ทุกท่าน
เข้าร่วม การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานของบุคคลากรทางการแพทย์
ในระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโลตัส 1-4 ในงานประชุมวิชาการประจำปีของทันตแพทยสมาคมฯ
โดย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต  สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

การอบรมประกอบด้วย
1 ฝึกอบรมการช่วยชีวิตทั้งในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 1-12 ปี และในทารกอายุ หนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี โดยใช้หุ่นหนึ่งตัวต่อสามคน
2 การฝึกใช้เครื่อง AED หนึ่งชุดต่อสามคม
3 การฝึกการช่วยผู้หมดสติ การกำจัด foreign body และ การทำ Heimlich maneuver
4 เวลาอบรม รอบละ 30 คน ใช้เวลา 2.5 ชั่วโมงต่อรอบ
5 ผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับเอกสารเบื้องต้นให้ไปศึกษาก่อน
6 เมื่ออบรมเสร็จจะมีการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติในหุ่น  ผู้ที่ผ่านการสอบ จะได้รับประกาศนียบัตรจาก คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม  จะต้องลงทะเบียนคู่กับการลงทะเบียนเข้าประชุมกลางปีของทันตแพทยสมาคม
โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับสมาชิกสมาคมท่านละ 1000 บาท และ 2000 บาท สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก
โดยไม่สามารถลงทะเบียนแยกเฉพาะการอบรมนี้ได้

ดาวน์โหลด เอกสารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนอบรม CPR อัพเดท ณ วันที่  9 มิ.ย. 2560

ผู้ที่สมัครแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อ ให้ติดต่อ ทันตแทพย์สมาคม email : thaidentalnet@gmail.com