• หมดเปลือก Surgical crown lengthening

 • Inflammatory oral mucosal diseases and aids in oral cancer screening

 • Anatomy of the masticatory system and clinical relevance

 • Caries management : An update guideline

 • Laser-assisted soft and hard tissue management

 • Ceramics

 • Resin-modified glass-ionomer cements

 • Resin composites

 • The art and science of color in clinical dentistry

 • When good restorations go bad

 • Tips and tricks for predictable root canal treatment

 • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

 • กินอยู่อย่างไร ฟื้นฟูไต ต้านภัยมะเร็ง และ NCDs

 • พิธีเปิด 12 ธันวาคม 2560

 • Principles of dento-facial infection: treatment and antibiotics ผศ.(พิเศษ) ทญ. พัชรี กัมพลานนท์ , รศ.นพ.ทพ. พิชัย วิทยากิตติพงษ์

 • Update infection control ทญ. ศศิธร สุธนรักษ์ ทพ. อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา

 • Oral health care tips for pre-school children ผศ.ทญ.ดร. อ้อยทิพย์ ชาญการค้า

 • Practical issues in dental geriatrics อ.ทญ.ดร. มัทนา เกษตระทัต

 • Dental photography work flow and e-portfolio รศ.ทพ. มนตรี จันทรมังกร , อ.ทญ.ดร. อัญชลี วัชรักษะ

 • Medication for pain and anxiety control อ.นพ. อติคุณ ธนกิจ

 • รักษารากไม่ยาก..หากกระชับความคิด ศ.คลินิก ทญ. สายสวาท ทองสุพรรณ

 • Halitosis: เรื่องไม่หอมที่ไม่ควรมองข้าม ผศ.ทพ.ดร. ภัชรพล สำเนียง

 • Update: radiation practice in dentistry รศ.ทพ.ดร. สุนทรา พันธ์มีเกียรติ

 • Update in Endodontic Revascularization ผศ.ทพ.ดร. ไพโรจน์ หลินศุวนนท์

 • เรื่องแปลกๆของเหงือกและฟัน ศ.ทพ. พีรนิธ กันตะบุตร

 • พิธีเปิดการประชุม โดย นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ทพ. อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา

 • Problem solving in Endodontics

 • Problem solving in everyday surgery

 • Management of emergency in pediatric dental practice

 • Fluoride guideline: An update

 • สื่อสารอย่างไรให้ห่างไกลฟ้องร้อง

 • การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

 • Facial Acupuncture: Therapeutic Approaches

 • การใช้ยาปฏิชีวนะ: การจัดการเชื้อดื้อยา

 • การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยโคราชแนม (Korat NAM)ช่วยให้เย็บริมฝีปากและจมูกได้สวยจริงหรือ?

 • พิธีถวายราชสักการะและถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 • Chair-side CAD CAM for GP

 • CAD CAM use in Lab

 • Moving towards 3D: A giant leap

 • CAD CAM in esthetic restorative dentistry

 • A journey with CAD CAM chair-side application

 • Digital Orthodontics

 • Peri-implantitis

 • Caries management and emergency treatment in Operative Dentistry

 • Plenary Session on Multidisciplinary Topics: The Avengers’ s Approach

 • Role of irrigations in modern endodontics

 • Bonding and substrate: how to get the perfect match

 • Complex amalgam

 • New trends of physical therapy for management of TMDs

 • Clinical decision making in restorative dentistry

 • The charms of glass-ionomer cements

 • Modern and conservative approach of teeth with cariously pulp exposure

 • Implant in esthetic zone

 • Implant ฟันหน้า ..ไม่ง่ายอย่างที่คิด

 • Current concept of esthetic dentistry

 • Removable denture ขั้นเทพ

 • Updates about antibiotics: what they can and can’t do

 • Digital technology in modern dentistry

 • Current concept of management of oro-facial pain

 • การดูแลพื้นผิวสัมผัสทางทันตกรรมเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อ

 • พิธีเปิด และ ปาฐกถาเกียรติยศ เฉลิมพระเกียรติ

 • How to Build a Perfect Esthetic Implant Restoration: Critical Triad!!!

 • Surgery and Ortho: Mission Possible When Hand in Hand

 • Optimizing Physical and Sexual Health for Longevity

 • Endo-Perio: Go Together: When and How?

 • Clinical Tips in Implant Dentistry โดย ผศ.ทพ. ขจร กังสดาลพิภพ