ระบบตรวจสอบเพื่อพิมพ์บัตรชั่วคราวกรอกเลขที่ใบอนุญาติ/รหัสยืนยันเพื่อตรวจสอบข้อมูล

บันทึกเลขที่ใบอนุญาติต 5 หลัก หากไม่ถึงให้ใส่ 0 ด้านหน้า รหัสยืนยัน : ใช้อักษรไทย 3 ตัวแรกของชื่อ (นับรวมสระด้วย)